RENEW Belgium

Wie zijn we?

RENEW Belgium is een netwerk van individuele burgers en burgerbewegingen uit de drie Gewesten, die allemaal inspraak en participatie als doel hebben in hun werking.  Zij willen een inspraak- en participatiecultuur uitbouwen op diverse manieren.  Gelote burgerraden en volksraadplegingen zijn enkele instrumenten.